Actueel

Rijksoverheid: Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies

Cliëntondersteuning óók voor Participatiewet

Trouw: Kamerlid Corinne Ellemeet: ‘Het is nu al crisis in de ouderenzorg’

Ieder(in)Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Stimulansz – Experts in het Sociaal Domein


Docu Alert

Docu-alerts worden samengesteld en verspreid door Jaap Penninga en Johan Klaassen.Ze verschijnen eens per week, doorgaans op vrijdag.
Docu-alerts besteden in het bijzonder aandacht ana de VG-sector in brede zin.

Docu-alert 386 – 28 februari 2020

Wmo

 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd (2)
  Dat kan leiden tot stapelfacturen. In aansluiting op het bericht in de vorige Docu-alert
  is hier nog info van Skipr.

Wmo/Jeugdwet Participatiewet

 • Welke mogelijkheden zijn er voor verlengde jeugdhulp (18-23 jaar)?
  Niet alle gemeenten maken voldoende gebruik van de mogelijkheden voor verlengde
  jeugdhulp. Daarom is recent een nieuwe factsheet uitgebracht, waarin die mogelijkheden
  nog eens zijn beschreven. Die factsheet is te vinden via dit bericht ( bron: www.16-27.nl).

Jeugdwet

 • Gemeente Renkum kan komst jongeren Hoenderloo Groep niet betalen
  De sluiting van de Hoenderloo Groep blijft voor nieuws zorgen. Klik bijvoorbeeld hier voor
  een bericht over de problemen bij de gemeente Renkum (bron: Skipr). 
  En hier voor het bericht ‘Zorggroep Pluryn mag miljoenen aan onterechte
  subsidies houden’ (bron: Skipr).

Participatiewet e.a.

 • Enschede verlaagt boetes bij overtreding Participatiewet
  Meer info daarover in dit bericht (bron: Sociaalweb).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • De Wzd (en Wet verplichte ggz): wat is er veranderd en is dat beter?
  In een kort artikel gaat NZG in op deze vragen (link).
 • Info over de KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) i
  Deze is ingesteld door de brancheorganisaties ActiZ en VGN, samen met cliënten-
  organisaties Ieder(in), KansPlus, LOC Waardevolle Zorg en LSR.
  De KCOZ is er voor klachten over de Wzd.
  Meer info over de Commissie en over de klachtbehandeling is te vinden op de website
  van de KCOZ : www.kcoz.nl.

Doelgroepenvervoer

 • Gemeenten in Gooi en Vechtstreek voeren doelgroepenvervoer zelf uit
  Op die manier willen die gemeenten verbetering van de kwaliteit en  efficiency
  van het vervoer bereiken. Het gaat om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer,
  jeugdhulpvervoer en het vervoer van en naar dagbesteding. Meer in dit bericht
  (bron: Binnenlands Bestuur).

Divers

 • Moeten gemeenten elkaar bij zorgfraude informeren?
  Dat is op dit moment niet duidelijk. Daarom heeft de SP minister De Jonge om
  opheldering gevraagd. Zie verder dit bericht (bron: Sociaalweb).
 • Hoe te voorkomen dat mensen met foute bedoelingen in de zorg werken? (2)
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge in een brief (link) hoe
  dat voorkomen kan worden.
  In aansluiting op bovenstaand bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een bericht
  daarover van VGN.

Docu-alert 385 – 21 februari 2020

PGB

 • Zzp-er inhuren met pgb blijft mogelijk
  Minister De Jonge wil het gebruik van zzp-ers in de zorg verminderen (zie ook het bericht
  onder Divers). Dat geldt niet voor het pgb; daar blijft het gebruik van een zzp-er mogelijk,
  meldt Per Saldo in dit bericht.

Wmo

 • Informatie aan cliënten over eigen bijdrage Wmo 2020 vertraagd
  Het CAK blijkt nog niet in staat om de meeste cliënten tijdig te informeren over de
  eigen bijdrage Wmo in 2020. De computersystemen zijn nog niet op orde. Zie voor meer
  info én voor de gevolgen van deze vertraging deze berichten van CAK (link), VNG (link)
  en Skipr (link). De brief die minister De Jonge over deze vertraging schreef aan
  de Tweede Kamer is via deze link te lezen.
 • Nieuw concept-wetsvoorstel verslechtert positie cliënten
  Minister De Jonge wil ‘resultaatsgericht beschikken’ mogelijk maken in de Wmo, nadat
  eerder diverse rechters dit afwezen. In eerdere Docu-alerts maakten we hier melding van.
  De minister heeft dit voornemen nu vastgelegd in een concept-wetsvoorstel
  waarop via consultatie gereageerd kon worden.
  In een reactie (link) legt een achttal belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), uit,
  waarom dit wetsontwerp de rechtspositie van cliënten verslechtert.
 • Tarieven huishoudelijke hulp gestegen
  Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van VWS. Meer informatie in dit
  bericht (bron: Binnenlands Bestuur).

Wmo/Jeugdzorg

 • Evaluatie inkoop en aanbesteding Wmo en Jeugdzorg in 2019
  Op verzoek van VWS onderzoekt PPRC jaarlijks de inkoop en aanbesteding van Wmo
  en Jeugdzorg. Recent verscheen de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019. Daaruit
  blijkt dat gemeenten bij de Wmo meestel het model ‘Open House’ gebruiken. In de
  Jeugdzorg wordt vaker aanbesteed. Zie voor meer informatie deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link) en Gemeente.nu (link).

Wmo/Wlz/Jeugdwet

 • CAK heeft zaken nog niet op orde
  Dat blijkt uit evaluatie van het CAK door een adviesbureau. Zie over die evaluatie
  deze berichten van Skipr (link) en Binnenlands Bestuur (link).
  Klik hier voor de brief die minister DE Jonge daarover schreef aan de Tweede Kamer.

Jeugdwet

 • Doorstart jeugdzorg Hoenderloo Groep gaat niet door
  Een poging daartoe is mislukt. Meer info in dit bericht (bron: Skipr).
  Klik hier voor de brief die minister De Jonge hierover schreef aan de Tweede Kamer.
  Zie voor een reactie van de FNV dit bericht (bron: FNV).

Participatiewet e.a.

 • ‘Gekleineerd door de Participatiewet’
  Dat is de kop boven een artikel in Binnenlands Bestuur (link), waarin verslag wordt
  gedaan van een onderzoek van de FNV onder gebruikers van de Participatiewet.
  Zie ook dit bericht (bron: FNV) en deze brochure (link).
 • Participatiewet zet generatie jongeren met een beperking aan de kant’
  Dat zegt Ieder(in) deze week in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer over
  de evaluatie van de Participatiewet. Zie voor de hele reactie dit bericht (bron: Ieder(in)).
  Zie voor de gezamenlijke reactie van VGN, Divosa, Cedris en FNV deze berichten van
  Binnenlands Bestuur (link), Divosa (link).
 • Wajonger mag bonus nog steeds niet behouden (2)
  In aansluiting op eerdere berichten in Docu-alert zijn hier de antwoorden van Financiën
  en SZW op Kamervragen van CDA en VVD over mogelijkheden om Wajongers ontvangen
  bonussen te laten houden. Zie voor die antwoorden hier.
 • Beantwoording Kamervragen over wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
  In deze periode behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong.
  Het wetsvoorstel is in de fase van schriftelijke voorbereiding. Deze week antwoordde de
  staatssecretaris op een  reeks vragen van de Kamer (‘Nadere memorie van
  antwoord’). Zie voor die nadere memorie hier.
 • Bijna 40% jongeren zonder startkwalificatie zit zonder werk
  Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, waarover Schulinck bericht (link). Zie voor meer info
  en cijfers ook het bericht van CBS (link).
 • Wetsontwerp vereenvoudiging banenafspraak vrijgegeven voor consultatie
  Op dat concept wetsvoorstel kan tot 3 april gereageerd worden. Zie verder dit bericht
  (bron: Sociaalweb). Het wetsontwerp en ontwerp toelichting zijn  te vinden via de
  consultatiesite van de rijksoverheid (link).
 • Gemeentenieuws van SZW 2020-2 gepubliceerd
  Via Gemeentenieuws informeert SZW de gemeenten periodiek over ‘kleine’-  
  beleidswijzigingen, aanpassingen in de uitvoering, verschenen onderzoeks-
  rapporten e.d. Deze week verscheen nummer 2 van dit jaar (link).

Wet zorg en dwang (Wzd)

 • Nieuwe organisatie voor kwaliteit vertrouwenspersoon Wzd online
  Deze ‘Stichting Landelijke Faciliteit CVP in de Wet Zorg en dwang’ moet de kwaliteit
  van de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) ondersteunen en monitoren. Meer daarover
  in dit bericht (bron: Skipr). De organisatie heeft een eigen website met info :
  https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/
 • Wetgeving over medische verklaring wordt aangepast
  In de Wzd staat nu dat een medische verklaring moet worden afgegeven door een
  arts die niet verbonden is aan de zorginstelling. In de praktijk geeft dat problemen
  bij mensen die nu al in een zorginstelling verblijven. VWS wil die eis voor die groep
  laten vallen; de wet wordt daar zo spoedig mogelijk op aangepast.
  Zie verder dit bericht (bron: website dwangindezorg).

Donorwet

 • Infografic over wilsonbekwaamheid en Donorwet
  Die Infografic is via dit bericht te vinden (bron: Sien); in het bericht staat een link naar
  de infografic.

Divers

 • Komt er een maximumtarief voor flexwerkers en zzp-ers in de zorg? (2)
  In aansluiting op dit bericht in de vorige Docu-alert is hier nog een verwijzing naar
  een bericht (bron: Skipr), waarin duidelijk wordt dat ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  een beperking wil van het aantal zzp-ers en externe krachten  in de zorg. Reden zijn de
  hoge kosten van die externe krachten.  De notitie van ZN is hier te vinden.
 • Drie Brabantse gehandicapteninstellingen gaan samenwerken
  Het gaat om de gehandicapteninstellingen SDW, S&L Zorg en SOVAK. Meer in dit bericht
  (bron: Skipr).
 • Kamerbrief over complexe zorgvragen
  In die brief aan de Tweede Kamer laat minister De Jonge zien wat VWS, direct en indirect,
  doet om tot een oplossing van problemen bij complexe zorgvragen te komen. Die brief is
  hier te vinden.
 • Hoe te voorkomen dat mensen met foute bedoelingen in de zorg werken?
  Op verzoek van de Tweede Kamer beschrijft minister De Jonge in een brief (link) hoe
  voorkomen kan worden dat mensen met verkeerde bedoelingen in de zorg gaan werken.
 • ‘Wees duidelijk over respijtzorg’
  Dat zegt Per Saldo in een reactie (link) op het Rapport van de ‘aanjager’ respijtzorg. In dat
  rapport gaat het vooral over mantelzorg voor ouderen. Per Saldo vindt dat er ook aandacht
  moet zijn voor mantelzorg bij mensen met een levenslange/levenbrede  beperking.

Skip to content